การจัดการองค์กรกีฬา

การจัดการองค์กรกีฬา

การจัดการองค์กรกีฬา

การจัดการองค์กรกีฬา

ความหมายดั้งเดิม
บทที่ 1 การจัดการการกีฬา (Sport Management)
การจัดการการกีฬา คือ การรวบรวมบุคลากร วัสดุ เทคโนโลยี และแหล่งการเงินที่ต้อง ใช้เพื่อให้องค์กรกีฬาบรรลุเป้าหมายได้
ผู้บริหารอาจเป็นในรูปของบุคคล หรือคณะกรรมการมีหน้าที่รวบรวมทรัพยากร บุคลากร เงิน และเครื่องมือที่จะใช้ในการทางานและทางานให้บรรลุเป้าหมาย “ผู้บริหารเป็นผู้กาหนดงาน และสั่งการ”winner55

ความหมายในยุคปัจจุบัน
เป็นการนาแนวคิดทางบริหารธุรกิจมาผสานกับคุณสมบัติเฉพาะของการกีฬาและ
ประสบการณ์ในทุก บริบทของผู้บริหาร เพื่อให้ได้วิธีการที่ดีที่สุด สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามความคาดหวังในระดับสูงUFABET

คำว่าผู้บริหารในที่นี้มิได้หมายถึง รัฐมนตรี ฯหรือนายกสมาคมกีฬาหรือผู้จัดการทีมกีฬา เท่านั้น

ครูพลศึกษาและครูผู้ทาทีมกีฬาก็จัดเป็นผู้บริหารทีมกีฬาในโรงเรียน กล่าวคือ เป็นทั้ง ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน จัดหาผู้สนับสนุนและที่สาคัญเป็นผู้สรรหา เยาวชนที่มีความสามารถเชิง กีฬาเพื่อนามาเจียระไนให้ได้นักกีฬาที่มีพรสวรรค์และสามารถปั้นไปสู่ดวงดาวได้ งานการบริหาร และการจัดการการกีฬาจึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของบุคลากรในวงการกีฬา

ผู้บริหาร ผู้จัดการการกีฬาในปัจจุบัน มีความจาเป็นต้องมีความรู้ ศึกษาพื้นฐานขององค์กร กีฬาอย่างละเอียด ความรู้ในสาขาการจัดการการกีฬา (Sport Management) การตลาดกีฬา (Sport Marketing)
และการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development) ทั้งแนวคิดและทฤษฎี เพื่อให้มีความ แม่นยา ในความคิด (Ideas) ซึ่งจะทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เพื่อที่จะนาไปสู่ แนวทาง (Approaches)
ที่เป็นระบบ (System) ประกอบกับความ มุ่งมั่นที่จาเป็นของปรัชญาการกีฬา เป็นพื้นฐานและ คุณลักษณะสาคัญของการกีฬา

การบริหารและการจัดการในธุรกิจกีฬา ที่ดี คน ในวงการกีฬา ต้องมีความรู้ ในเรื่องธุรกิจ และ การบริหารและการจัดการในธุรกิจกีฬาธุรกิจการกีฬา และ วิทยาศาศตร์การกีฬาแนวใหม่ เป็นการพัฒนาธุกิจกีฬาในยุคปัจจุบันของประเทศไทย แต่ที่สำคัญก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์หรือกรอบแนววิธีคิดและยุทธศาสตร์ ด้วยการใช้บริหารธุรกิจกีฬาแบบใหม่

ต้องมีลักษณะการจัดการ การบริหารงานแบบ บูรณาการ (Integrated Organization) , และการบริหารงานแบบเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management ) เข้าร่วมกับ กีฬาเดิมการกีฬาในประเทศไทย มุ่งให้ความสนใจไปในเรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ซึ่ง มี 6 ข้อ ประกอบไปด้วย
1. สรีรวิทยาการกีฬา (Sport Physiology)
2. จิตวิทยาการกีฬา (Sport Psychology)
3. เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine)
4. โภชนาการการกีฬา (Sport Nutrition)
5. ชีวกลศาสตร์การกีฬา (Sport Biomechanics)
6. เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport Technology)

แต่ในปัจจุบัน กีฬา ได้กลายเป็น ธุรกิจ ซึ่งก็คือ ธุรกิจกีฬา ดังนั้น “การบริหารและการจัดการธุรกิจการกีฬา” จึงมีความสำคัญยิ่ง ในวงการกีฬาในบ้านเรา หรือต่างประเทศ เช่น. การจัดการทีมสโมสรฟุตบอลในไทยลีก , หรือการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก , หรือการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ฯลฯ

ล้วนแต่ต้องอาศัยหลักการบริหารและการจัดการทางธุรกิจ เข้าช่วยในการจัดการแข่งขันกีฬา หรือการทำธุรกิจด้านกีฬาการแข่งขันกีฬา เจ้าภาพหรือผู้ดูแลการแข่งขันต้องมีการแบ่งงาน แต่ละฝ่าย แต่ละงาน 
( ต้องมีการวางแผนงาน หรือวางแผน , ต้องมีการเขียนโครงงาน หรือโครงการ , ต้องมีการแบ่งงานกันทำ หรือต้องมีการทำงานเป็นทีม สิ่งเหล่านี้ผู้อยู่ในวงการกีฬา ต้องมีความรู้หรือยอมรับหลักการทางด้านธุรกิจเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานกีฬา )การบริหารธุรกิจกีฬา

ส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับระบบการจัดการ อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญมาก ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และทัศนคติหรือวัฒนธรรมในการบริหารของผู้บริหาร องค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจด้านกีฬาที่ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยที่สำคัญก็คือ คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ (คุณภาพของคน คนที่มีความรู้ในเรื่องหลักการบริหารและการจัดการทางธุรกิจ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในวงการกีฬา) 

แต่หัวใจของการบริหารเชิงกลยุทธ์มิใช่อยู่ที่การสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี หรือสร้างระบบการบริหารที่ดี แต่ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบของการสร้างบุคลากรให้มีวิธีในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) คิดในสิ่งที่ดีกว่า , คิดถึงความได้เปรียบ , คิดในความแตกต่าง ฯลฯ
จึงถือเป็นองค์ประกอบของการเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการจัดการในธุรกิจกีฬา (หรือการจัดการแข่งขันกีฬา) 

การสร้างคนให้มีความรู้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคุณภาพของบุคลากร อันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการบริหารการจัดการ ประเทศหรือองค์กรใดที่ประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) เป็นจำนวนมาก ย่อมมีความได้เปรียบองค์กรอื่น ๆ ที่ขาดแคลนบุคลากรประเภทนี้

การสร้างทัศนคติของคนไทยในองค์กรให้เกิดวิธีการคิดในเชิงกลยุทธ์ที่เรียกว่า “จิตวิญญาณนักกลยุทธ์” (Mind of Strategic) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร จะถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือการกีฬาในอนาคตการบริหารจัดการอย่างมือาชีพ

ในธุรกิจกีฬาจึงเริ่มให้ความสำคัญในการบริหารจัดการมากขึ้น มีการว่าจ้างผู้ที่มีความรู้ทางการบริหารจัดการทางธุรกิจ เข้ามาร่วมงานในงานด้านการกีฬามากขึ้น มีการใช้ความรู้ทางธุรกิจ ผสมผสานกับกีฬา และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในเชิงการสร้างมูลค่า (Value Added) ที่มุ่งสู่เป้าหมายที่มีการกำหนดไว้ (เป้าหมายเป็นสิ่งที่ องค์กรต้องกำหนด

และเป็นส่วนที่บอกว่าองค์กรจะทำอะไร กลยุทธ์จะต้องขึ้นกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก หรือก็คือการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม = SWOT)ในกรอบของทิศทางเชิงกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า “ภารกิจ” (Mission) ซึ่งจะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ของการทำธุรกิจกีฬาในปัจจุบัน

อ่านเนื้อหาที่น่าสนใจเพิ่มเติม : ที่นี่

สนับสนุนเนื้อหาโดย :   Sa gaming Sexy Baccarat , joker slot

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *