ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Relationship กับการทำงาน HR - weflexconsulting.com

การพัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (Human Resource Development)  หรือ การพัฒนา กำลังคน (Manpower Development) หรือ การพัฒนา และ ฝึกอบรม ทรัพยากร มนุษย์ (Training & Development )
คือ กระบวนการ ในการพัฒนา และ ส่งเสริม ให้บุคลากwinner55ร มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะ ในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจน มีทัศนคติ และ พฤติกรรม ที่ดี
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน ที่ดีขึ้น ภายใต้ องค์กร อย่างเหมาะสม ทั้งใน ปัจจุบัน และ อนาคต
โดยการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ ถือเป็น สิ่งจำเป็น อย่างมาก ที่จะส่งผล ต่อความสำเร็จ ขององค์กร ในปัจจุบัน การพัฒนา ทรัพยากร มนุษย์
ควรริเริ่ม ตั้งแต่ การเข้าร่วม การทำงาน ครั้งแรก โดยอาจ เป็นในลักษณะ ของการ ปฐมนิเทศ เพื่อ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ องค์กร
และ เมื่อเข้ามา เป็นส่วนหนึ่ง ภายใต้องค์กร อย่างเต็มรูปแบบ ควรพัฒนา ต่อไป ตลอดเวลา ที่บุคลาสังกัด ภายใต้องค์กรนั้น ๆ

Swanson (1995) ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการของการพัฒนาและการทําใหบุคลากรได้แสดงความเชี่ยวชาญ (Expertise) โดยใชการพัฒนาองค์การ การฝึกอบรมบุคคลและพัฒนาบุคคลเป็นการเน้นเพื่อการปฏิบัติงานภายใต้องค์กร

Rothwell and Sredl (1992) ใหความหมายว่า เป็นการจัดประสบการณการเรียนรู้ขององค์การ(Organizational Learning) โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนานี้ เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการทํางานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากสรุปการให้นิยามของความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยส่วนใหญ่แล้วมักมีการนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ให้นิยาม การพัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ว่า หมายถึง การดำเนินการให้
บุคคลได้รับประสบการณ์ และ การเรียนรู้ ในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะ นำเอามา
ปรับปรุง ความสามารถในการ ทำงาน โดยวิธีการ 3 ประการ ประการแรก คือ การฝึก อบรม (training)

มุ่งเน้น งานที่ปฏิบัติ อยู่ใน ปัจจุบัน (present job) โดยยกระดับ ความรู้ ความ สามารถ ทักษะ ของพนักงาน ในขณะนั้น ให้สามารถ ทำงาน ในตำแหน่งนั้น ๆ ได้อย่าง เหมาะสม
และ เต็มที่ ประการ ที่สองคือ การศึกษา (education) เป็นวิธีการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ โดยตรง เพราะเป็นการ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจน เสริมสร้าง ความสามารถ
ในการ ปรับตัวในทุก ๆ ด้าน ให้กับบุคคล เน้นเกี่ยวกับ งานของ พนักงาน
ผู้นั้นในอนาคต (future job) ประการ สุดท้าย คือ การพัฒนา (development)
เป็นกระบวนการปรับปรุง องค์กร ให้มีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรม การเรียนรู้ ที่ไม่ได้มุ่งตัวงาน (not focus on a job) มีจุดเน้น ให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง ตามที่องค์กรต้องการ และ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานกับองค์กร ในอนาคต เพื่อให้ สอดคล้อง กับกระแสโลกาภิวัฒน์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กลุ่มที่ 2 ให้นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง การนำกิจกรรมที่มีการ
กำหนดและวางรูปแบบอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ ปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้นอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ส่วน คือ การพัฒนาบุคคล (Individual Development) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และการพัฒนาองค์การ (Organization Development)  

กลุ่มที่ 3 ให้นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง การที่จะพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และงานเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถนำมารวมกันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบใน 3 ส่วน
คือ ระดับบุคคล (Individual) ระดับกลุ่มหรือทีมผู้ปฏิบัติงาน (Work Group or Teams) และระดับระบบโดยรวม (The System)

อ่านเพิ่มเติม https://mdk-shop.com

สนับสนุนโดย https://asiastar365.net/sexy-baccarat ,https://ufabac.com/sa-gaming-2/ , https://jokergame24.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Post