ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม SCG
ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม SCG

SCG ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเคมิคอลส์ ได้มีการกำหนดกลยุทธ์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Innovation) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี ประกอบด้วย:

การพัฒนาภายในโรงงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ขณะที่ทำให้เกิดผลดีในทางเศรษฐกิจ โดยวัดจากประสิทธิภาพเชิงนิเวศwinner55

การพัฒนาโซ่อุปทาน ได้แก่ การพัฒนาคู่ค้า และคู่ธุรกิจ ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ได้แก่ การร่วมพัฒนาชุมชน โรงเรียน และวัด ให้มีจิตสำนึก และมีการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ชุมชนมีวิสาหกิจที่ยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานต่อไป

นวัตกรรมสารเคลือบเพื่อการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เอสซีจี ได้คิดค้นวัตกรรม emisspro® (อีมิสโปร) และ absorpro™ (แอบซอร์บโปร) สารเคลือบเตาเผาและ หม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรมรายแรกในประเทศไทย ช่วยลดการสูญเสียความร้อนในกระบวนการผลิต ทำให้ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 2-6

โดยปัจจุบัน เอสซีจี ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพ่นเคลือบ ตลอดจนบำรุงรักษาอย่างครบวงจร

นวัตกรรมใหม่ของแผ่นอะคริลิก Shinkolite™ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระบบหล่อแผ่นแบบต่อเนื่องหรือ Continuous Casting ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตแผ่นอะคริลิกที่ทันสมัยที่สุดในโลก โดยอะคริลิก Shinkolite™ มีทั้งหมด 3 เกรดเพื่อตอบโจทย์ตามลักษณะการใช้งานได้อย่างครอบคลุม

คือ :- DX, เกรดใช้งานทั่วไป
– LX, เกรดกระจายแสง
– PX เกรดสุขภัณฑ์สำหรับ Shinkolite™ DX นอกจากจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างและโดดเด่นในเรื่องการใช้อุณหภูมิการขึ้นรูปที่ต่ำกว่าแผ่นอะคริลิกทั่วไป ช่วยให้ขึ้นรูปได้ง่าย รวดเร็วและประหยัดพลังงานแล้ว ยังมีความใสสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตระบบปิด

พร้อมทั้งมีความหนาที่สม่ำเสมอจากการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนผลิต จึงช่วยให้ทุกงานประกอบอะคริลิกทำได้เรียบร้อย สวยงามสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพความใสสะอาดที่ช่วยลดการสูญเสียในการผลิตชิ้นงานอีกด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์

 ยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหุ่นยนต์ Ci-Bot (Carburization Inspection Robot)
ใช้ตรวจสอบค่าคาร์บอนที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อวัสดุของท่อ (Coil ภายในเตาเผาของโรงงานโอเลฟินส์) ที่ต้องทำงานภายใต้สภาวะที่มีความร้อนสูงเป็นเวลานาน ทำให้คาร์บอนแทรกตัวเข้าไปในเนื้อท่อ อันเป็นสาเหตุให้ท่อเกิดเปราะ และนำไปสู่การรั่วหรือแตกหักได้ หุ่นยนต์ Ci-Bot สามารถตรวจวัดสภาพ และประเมินอายุการใช้งานของท่อได้อย่างละเอียด แม่นยำ และรวดเร็ว

ในปี 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ตามกรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ

โดยเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนี้มีทั้งหมด 14 ข้อ โดยพิจารณาถึงการพึ่งพาอาศัยกัน (ECO Symbiosis) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2557 บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด และบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้นำเกณฑ์ของการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาประยุกต์ใช้และยกระดับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จนสามารถผ่านเกณฑ์และได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสองแห่งแรกในประเทศไทย
ในปี 2558 บริษัทที่เหลือใน ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จำนวน 10 บริษัท 12 โรงงาน ได้ดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทำให้ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ได้การรับรองครบทุกโรงงาน 100% แห่งแรกของประเทศไทย

อุตสาหกรรมสีเขียวจากจุดมุ่งหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
สำหรับเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่:

ระดับที่ 1

ความมุ่งมั่นสีเขียว คือ ความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2

ปฏิบัติการสีเขียว คือ การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่ 3

ระบบสีเขียว คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

ระดับที่ 4

วัฒนธรรมสีเขียว คือ การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5

เครือข่ายสีเขียว คือ การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

T.U.X™ Film ฟิล์มคุณภาพสูง เพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร

ฟิล์มสำหรับชั้นปิดผนึกคุณภาพสูง (Sealant Layer) ที่พัฒนาสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ด้วยความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ Mitsui Chemicals Tohcello บริษัทบรรจุภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีคุณสมบัติบางใส เหนียว ทนทานต่อการเจาะทะลุ มั่นใจได้ว่าสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์มีความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน

นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ T.U.X™ ทำให้สามารถลดความหนาของฟิล์มลง ส่งผลให้ลดปริมาณการใช้พลาสติก และช่วยลดต้นทุนในการผลิต

ถังบรรจุน้ำดื่ม PET ขนาด 5 แกลลอน

ผลิตจากพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) สะอาด ปลอดภัย ปราศจากจากสาร Bisphenol A (BPA Free) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีน้ำหนักเบา โปร่งใสและทนทาน ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA)

สนับสนุนบทความโดย : SA gaming Joker game Joker Slot

อ่านเนื้อหาที่น่าสนใจเพิ่มเติม : ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Post

ชา : เครื่องดื่มจากรากเหง้าวัฒนธรรมตะวันออกชา : เครื่องดื่มจากรากเหง้าวัฒนธรรมตะวันออกชา : เครื่องดื่มจากรากเหง้าวัฒนธรรมตะวันออก หากถามว่าเครื่องดื่มชนิดใดมีผู้นิยมดื่มมากที่สุดในปัจจุบัน คำตอบที่ได้รับส่วนใหญ่ คือ กาแฟ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าวัดจากน้ำหนักของกาแฟที่ถูกบริโภค แต่ถ้าวัดจากจำนวนคนที่ดื่มแล้วกาแฟยังมีจำนวนน้อยกว่า เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่มีผู้ดื่มมากที่สุดประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลกปัจจุบันเลยทีเดียว เครื่องดื่มนั้น คือ ชา นั่นเอง