ผลกระทบต่อครอบครัวพ่อแม่ที่ สปป.ลาว
ผลกระทบต่อครอบครัวพ่อแม่ที่ สปป.ลาว

ผลกระทบต่อครอบครัวพ่อแม่ที่ สปป.ลาว (ครอบครัวดั้งเดิม) ประกอบด้วยผลกระทบ เชิงบวกและเชิงลบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้สนับสนุนโดย 

 ผลกระทบเชิงบวก ด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวพ่อแม่ที่ สปป.ลาว สามารถยกระดับ สถานะทางเศรษฐกิจขึ้นได้จากเงินที่ลูกสาวส่งกลับไปให้ อีกทั้งน้อง ๆ ของหญิงลาวได้เรียนหนังสือจน จบในระดับชั้นสูงตามความต้องการ Joker Slot , Sa game , Sexy Game , Joker Game , UFABET 72 , Esport , Sa gaming , Sexygaming , Sa gaming , joker gaming , Joker slot , Slot game , Joker slot , Joker slo

และมีอาชีพที่มั่นคง คือทางานรับราชการ ส่งผลให้มีรายได้ที่ มั่นคงตามไปด้วย สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ และกลับมาช่วยเหลือครอบครัวของ พี่สาวที่ประเทศไทยเป็นบางโอกาส ส่วนในด้านสังคม ครอบครัวพ่อแม่ที่ สปป.ลาว สามารถยกระดับ สถานะทางสังคม อันนาไปสู่การได้รับการยอมรับจากชุมชน

ผลกระทบเชิงลบ ด้านเศรษฐกิจ หญิงลาวที่แต่งงานและมีลูกบางคนเริ่มไม่ได้ส่งเงิน กลับไปให้พ่อแม่พี่น้อง สปป. ลาว เนื่องจากครอบครัวของหญิงลาวมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น และ ครอบครัวหญิงลาวกับชายไทยบางคู่ต้องพึ่งพิงครอบครัวพ่อแม่ที่ลาวในการดารงชีวิต ส่วนในด้าน สังคม ครอบครัวไม่ยอมรับหญิงลาว หรือตาหนิ เมื่อไม่มีเงินส่งกลับไปดูแล จนอาจจะนาไปสู่การหย่าร้างกับสามีนที่สุดและจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมต่อไป

ผลกระทบการแต่งงานข้ามชาตินอกจากส่งผลกระทบต่อตัวหญิงลาว ต่อครอบครัวหญิงลาว กับชายไทย(ครอบครัวปัจจุบัน) และครอบครัวพ่อแม่ที่ สปป.ลาว (ครอบครัวดั้งเดิม) แล้ว สถานการณ์แต่งงานข้ามชาติยังส่งผลกระทบในระดับรัฐชาติทั้งรัฐไทยและรัฐลาว

ในกรณีของกระแส การย้ายถิ่นออกและย้ายถิ่นเข้า กล่าวคือ หญิงลาวที่แต่งงานกับชายไทยต่างมีเป้าหมายการย้ายถิ่นเข้า มาในประเทศไทยอย่างถาวร ในขณะที่รัฐลาวซึ่งมีประชากรจำนวนน้อย อีกทั้งกำลังอยู่ระหว่างการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศใน กลุ่มประชาคมอาเซียน

ซึ่งต้องอาศัยกำลังคนในประเทศร่วมกันพัฒนา ส่วนกรณีของรัฐชาติไทยซึ่ง เป็นประเทศรับเข้าประชากรดังกล่าว ต้องประสบปัญหาที่สำคัญ คือ การแบกรับภาระค่า รักษาพยาบาลให้กับหญิงลาวทั้งแบบรับในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการคือการแบบรับใน รูปแบบการสงเคราะห์และการบริหารจัดการขององค์กรผ่านระบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์

ตลอดจนปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น ทั้งนี้หากมองในมุมของสิทธิมนุษยชน หญิงลาวที่แต่งงานกับชายไทยควร จะได้รับการดูแลจากรัฐบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ดังนั้นปัญหาดังกล่าวหากไม่มีการจัดการที่

เหมาะสมอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ในที่สุด เนื่องจากการแต่งงานสร้างครอบครัวจัดอยู่ในสถาบันพื้นฐานของสังคม อันเป็นสถาบันที่ สำคัญต่อการขัดเกลาทางสังคม ครอบครัวของลูกหลานในอนาคตต่อไป เพราะฉะนั้นแนวทางการ แก้ไขปัญหาจึงจำป็นต้องมีทั้งในระดับปัจเจกบุคคล รวมถึงระดับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาผลกระทบจากการแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงลาวกับชายไทยในพื้นที่ ชายแดนเขมราฐดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดการแต่งงานข้ามชาติ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ตลอดจนระดับโครงสร้างของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับผล การศึกษาของ (Piper&Roces, 2545)ที่ศึกษาสถานการณ์การแต่งงานข้ามชาติในเอเชียนั้นพบว่า ผู้หญิงที่แต่งงานหรือเป็นภรรยาของชายต่างชาติอยู่ในสถานะภรรยาใน 4 รูปแบบ คือ 1. เป็นภรรยา ที่ทาหน้าที่ภรรยาจริง ๆ

2. เป็นภรรยาที่เป็นคนรับใช้ในสังคมชายต้องเป็นใหญ่ 3. ภรรยาที่ทำหน้าที่ เป็นแม่ของลูก ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมที่ต้องการมีลูก เช่น สังคมจีน คือชายจีนมักจะหาหญิงต่างชาติ แต่งงานด้วยเมื่อต้องการมีลูกคนที่ 2 และ 4. เป็นภรรยาเพราะต้องการมีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ กรณีหญิงลาวแต่งงานกับชายไทยนั้นก็พบทั้งที่แต่งงานเป็นภรรยาที่ทำหน้าที่ภรรยาจริง ๆ ใน ขณะเดียวกันก็ต้องการมีสัญชาติไทยตามสามีไทยด้วย

อีกทั้งพบว่ามีหญิงลาวบางคู่เป็นภรรยาที่เป็น ทาหน้าที่เฉกเช่นคนรับใช้ เนื่องจากสามีป่วยช่วยเหลือตนเองได้บางระดับ ดังนั้นหญิงลาวในฐานะ ภรรยาจึงทำหน้าที่ทุกอย่างของครอบครัวซึ่งเปรียบได้กับคนรับใช้ของชายไทยนั้นเอง แต่อย่างไรก็ ตามผลการศึกษานี้ยังไม่พบว่ามีหญิงลาวที่เป็นภรรยาที่ทาหน้าที่เฉพาะเป็นแม่ของลูกเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นรัฐไทยไม่มีกฎหมายให้มีลูกแค่ 1 คน เหมือนกันสังคมจีน เป็นต้น

การแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงลาวกับชายไทยในพื้นที่ชายแดนเขมราฐ โดยสรุปเกิดขึ้น เนื่องจากหญิงลาวต้องการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยสภาพทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมลาวมีการเปลี่ยนแปลง

ส่งผลให้หญิงลาวพยายามดิ้นรนทั้งการก้าว ออกมาทางานนอกบ้าน และการพยายามหาสามีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่า นั้นคือ ชายไทย เพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะทำให้หญิงลาวได้รับการ ยอมรับตามวัฒนธรรมของสังคมลาวที่วางบทบาทให้ผู้หญิงต้องเป็นผู้ที่ดูแลบ้าน ดูแลคนในครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามการย้ายถิ่นออกมาทำงานนอกบ้านหรือทางานที่ประเทศไทยของหญิงลาวนั้น ลักษณะงานที่หญิงลาวได้ทาไม่ใช่ลักษณะงานที่เป็นวิชาชีพที่ทำให้มีรายได้สูงขึ้นตามที่ jones

(2007 อ้างถึงใน ภัสสร ลิมานนท์, 2556) กล่าวไว้ หากแต่งานที่หญิงลาวทานั้นไม่ได้แตกต่างจากงานที่ทำอยู่ ที่ สปป.ลาว คือทางานบ้าน งานให้บริการดูแลคนอื่น ซึ่งเป็นงานที่มุ่งหวังให้ผู้หญิงทำ ทั้งนี้งานใน ลักษณะดังกล่าวเป็นงานที่มีผลตอบแทน ดังนั้นการก้าวออกมาทำงานนอกบ้านจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหญิงลาวและคนในครอบครัวได้ จึงนาไปสู่การหาสามีชายไทยเพื่อที่จะ สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏการณ์แต่งงานข้ามชาติ เพื่อลด ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการแต่งงานข้ามชาติหญิงลาวกับชายไทยออกเป็น 2 ระดับ คือ แนวทางระดับบุคคลและครอบครัว และระดับหน่วยงาน ดังนี้

แนวทางระดับบุคคล และครอบครัว

(1) ภรรยาชาวลาวต้องดำเนินการเข้าเมืองและอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตาม กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง เนื่องจากจะทำให้สะดวกต่อการดำเนินการแต่งงานกับชายไทยได้ถูก ตามกฎหมาย

(2) หญิงลาวกับชายไทยเมื่อตัดสินใจแต่งงานอยู่กินด้วยกันควรดำเนินการจดทะเบียนสมรส ให้ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะนามาซึ่งสิทธิได้รับการอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยการอุปการะของสามี ไทย ตลอดจนสิทธิการเป็นภรรยาไทยในด้านอื่น ๆ เช่น การได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลในกรณีเป็น ภรรยาข้าราชการไทย สิทธิในสินสมรส เป็นต้น

(3) หญิงลาวควรศึกษากฎหมายการแต่งงานกับคนต่างด้าวทั้งกฎหมายไทย กฎหมายลาว และสิทธิอันพึงจะมีในการเป็นภรรยาของชายไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการตระหนัก และนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อสิทธิและประโยชน์ของการเป็นภรรยาชายไทย

(4) ภรรยาชาวลาวควรมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ กันในการดำรงชีวิตในฐานะภรรยาของชายไทย ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การช่วยเหลือให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการเป็นภรรยาชาวลาว เช่น ความรู้เรื่องกฎหมายการแต่งงานทั้ง ของไทยและของลาว

ความรู้เรื่องสิทธิการเป็นภรรยาชายไทย เพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่ การปฏิบัติอย่างถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งสิทธิประโยชน์ในอันพึงพึงได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง และครอบครัวได้ดีขึ้น นอกจากนี้การรวมกลุ่มยังทำให้ภรรยาชาวลาวไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เกิดความ อบอุ่นทางใจ เนื่องจากมีเพื่อน มีที่พึ่ง และมีที่ปรึกษา หรือเรียกว่าเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุข

แนวทางในระดับหน่วยงาน                                                                                          รัฐบาลลาว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้แก่สาวลาวอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ สถานการณ์การแต่งงานกับชายไทย เพื่อนำไปสู่การปรับทัศนคติสาวลาวที่มีต่อชายไทยให้ถูกต้องอันจะนำไปสู่การป้องกันการตกเป็นภรรยาน้อยของชายไทย

 (1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวภายใต้กลไกลประชาคมอาเซียน ในการดูแลเรื่องจดทะเบียนสมรสข้ามชาติ รวมถึงการ ดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการของคู่สมรสข้ามชาติโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการดำเนินการ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการลง ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

(2) ควรศึกษาผลกระทบในระดับรัฐชาติลาวที่เกิดจากสถานการณ์การแต่งงานข้ามชาติ ระหว่างหญิงลาวกับชายไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเท่าทัน สถานการณ์อันเป็นผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภายใต้รัฐชาติ และพัฒนาประเทศด้วย

Related Post