พ่อกินเหล้า แล้วฆ่าลูก
พ่อกินเหล้า แล้วฆ่าลูก

                   พ่อกินเหล้า แล้วฆ่าลูก ข้าพเจ้ารู้จักประหยัด อดออม และใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น มีเงินเก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็น ไม่ทำตัวให้เดือนร้อน โดยการไปหยิบยืมเงินของผู้อื่น หากต้องมีการใช้จ่ายในสิ่งของที่ตนเองต้องการ ข้าพเจ้าจักคิด ทบทวน ประมาณตน ไม่ใช้จ่ายเกินตัว โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จนเป็นนิสัย

และข้าพเจ้าก็มีความสุขกับการดำรงชีวิตอย่างนี้ตลอดมา ข้าพเจ้าเข้าใจว่า การกินอยู่อย่างพอเพียง พอกิน พออยู่ พอใช้ ก็ทำให้คนเรามีความสุขได้โดยไม่ต้องไปไขว่คว้ามาให้มากจนเกินพอ และเมื่อเราปฏิบัติได้ เราก็สามารถพูดต่อ เผยแพร่ความคิดนี้สู่คนอื่นได้ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนต่อไป

 พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ายังสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม ซึ่งอย่างน้อยกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการรักการออมของโรงเรียน ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออมนั่นเอง   

              3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

                   ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของมึนเมา บุหรี่ นอกจากไม่ยุ่งเกี่ยวแล้ว ยังร่วมรณรงค์และต่อต้านสิ่งเสพติดที่ทางชุมชนหรือโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอีกด้วย โดยการอบรม สั่งสอน ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด

เมื่อพบว่ามีนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเสพของเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ว่ากล่าวตักเตือน และพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนได้หลุดพ้นจากสิ่งเสพติดนั้น ด้วยความรักและห่วงใยต่อศิษย์ อีกทั้งข้าพเจ้ายังละเว้นจากอบายมุขทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การซื้อหวย เป็นต้น

              3.3 การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

                   นอกจากข้าพเจ้าจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ซึ่งเป็นงานหลักแล้ว ข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานรอง ซึ่งงานรองก็สำคัญไม่แพ้งานหลักเลย การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญ  สำหรับการสอนข้าพเจ้าจักต้องเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เข้าใจถูกต้องตรงตามเนื้อหา

และสามารถเลือกใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครูที่ปรึกษา ข้าพเจ้ามีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ ติดตาม และ แก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในความรับผิดชอบ  ดูแลให้คำปรึกษากับนักเรียนในความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล ข้าพเจ้าจักสามารถนำเสนอข้อมูลของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบพฤติกรรมอย่างเหมาะสม

ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ยิ่งสำคัญไปกว่านั้น ข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานนโยบายและแผนของโรงเรียน ในการใช้หรือให้ข้อมูลของทางราชการจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

              3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

                   “แม่พิมพ์ของชาติ” เป็นคำที่ใครๆ เรียกผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะที่เป็น “ครู”  ดังนั้น

หน้าที่ของครูจึงมิใช่เพียงการหล่อหลอมคนๆ หนึ่งให้มีวิชาความรู้เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง การดูแลอบรมสั่งสอนทั้งด้านความประพฤติ และอบรมด้านศีลธรรมจรรยาแก่นักเรียนด้วย ภาระของครูจึงเป็นภาระที่หนักยิ่ง ข้าพเจ้าจึงมีความภูมิใจ และศรัทธาในวิชาชีพครู การที่ข้าพเจ้าประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม

ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษาและตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ ก็เป็นสิ่งที่ครูพึงกระทำ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

              3.5 การประหยัด  มัธยัสถ์  อดออม

                   ข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยรู้จักประหยัด  มัธยัสถ์  อดออม เพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่พอเพียง ไม่เพียงแค่ประหยัดการใช้จ่ายเงิน โดยมีเงินฝากเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในยามฉุกเฉิน

จำเป็น ข้าพเจ้ายังประหยัดการใช้สิ่งของ โดยรู้จักใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทั้งที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินของส่วนราชการ เพื่อให้สามารถมีใช้ต่อไปในวันข้างหน้า การนำวัสดุ สิ่งของกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งทำนุ บำรุง ดูแลข้าวของเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา   

 มีการวางแผนในการใช้เงินภายในครอบครัว  รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด อบรมสั่งสอนให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนให้รู้จักใช้สิ่งของอย่างประหยัดรู้จักใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ควรปิดเมื่อเลิกใช้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดมา หากต้องมีการใช้จ่ายสิ่งของใดๆ ที่เป็นชิ้นใหญ่ ข้าพเจ้าตระหนักและคิดถึงประโยชน์ที่ได้รับอย่างรอบคอบเสมอ

เรียงความเรื่องต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ดูตัวอย่างการเขียนเรียงความวันต่อต้านยาเสพติด

          ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด และอีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงวันต่อต้านยาเสพติดแล้ว หลาย ๆ คน

คงกำลังเตรียมหาข้อมูลเพื่อจะเขียนเรียงความส่งเป็นการบ้านให้คุณครูหรือส่งประกวดกันอยู่แน่ ๆ แต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไรดี  วันนี้กระปุกดอทคอมได้นำตัวอย่างการเขียนมาฝากทุกคนค่ะ

          แต่ก่อนยาเสพติดจะติดเฉพาะคนที่มีปัญหาและวัยรุ่นที่มีปัญหาครอบครัวเท่านั้น เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วติดทั้งคนรวย คนจน คนมีปัญหา คนไม่มีปัญหา ทั้งเด็กและวัยรุ่น ไม่เลือกเพศและวัย รู้ทุกคนว่ายาเสพติดมีพิษร้ายอันตรายแค่ไหน แต่ก็ชอบสร้างปัญหาให้กับสังคม บางครอบครัวมีปัญหาจริง ๆ สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนทำให้ปัญหาอย่างผิด ๆ ได้

          ผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี ต้องใส่ใจและให้เวลากับลูกมากขึ้น ความรักความอบอุ่นในครอบครัวทำให้เด็กมีความสุข ไม่จำเป็นต้องไปหาความสุขสนุกสนานนอกบ้าน ให้เขามีอิสระทางความคิด  และการกระทำที่อยู่ในสายตาดีกว่านอกบ้านเพราะเพื่อนมีส่วนที่นะนำชักชวน  ในทางที่ผิดมากว่า 

ปัจจุบันเด็ก ๆ โดยเฉพาะวันรุ่น ติดยากันมาก เพราะอยากลอง อยากรู้ เป็นแฟชั่นดูมันเท่ เก๋ แสดงถึงความเป็นแมน… เก่งสง่างาม อะไรแบบนั้น ไม่แคร์ต่อสายตาคนอื่นที่เขามองเพราะตำหนิ ผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดต้องแนะนำปรับความคิดของเขาให้มาใส่ใจสุขภาพของตัวเอง อย่าเป็นทาสยาเสพติดเด็ดขาด…

          โครงการทูบีนัมเบอร์วัน  ของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อต้านยาเสพติดดีมาก ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แสดงความสามารถได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำ ร้องเพลง หรือกิจกรรมที่เราชอบดีกว่าว่างแต่ไม่รู้จะทำอะไรเลยเข้าหาสิ่งเสพติดเป็นภัยกับตัวเอง…

          พวกเราผู้รักดีทั้งหลายมาเถิด…ช่วยกันต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดอย่าให้เข้าใกล้เรา “ต้องไม่ลอง ไม่อยากรู้ ไม่อยากดู ไม่อยากเห็น ระงับจิตใจ ใครไม่หวังดี หลีกหนีไปให้ไกล” 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอเชิญชวนพวกเราต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากโลกนี้ให้ได้

เรียงความวันต่อต้านยาเสพติดนี้ เขียนโดย ด.ญ.ไพลิน ทิพย์กองลาศ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลวชิร (พ.ศ.2552) รางวัลรองอันดับ 2 โครงการต่อต้านยาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน
 
          ยาเสพติดเป็นสิ่งที่เกิดโทษได้มากมาย เป็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา บางครั้งมันอาจจะมีโทษต่อตัวเรา ครอบครัวเรา สังคมเรา ประเทศชาติ ยาเสพติดจึงเป็นโทษในทุก ๆ ด้าน และไม่ให้ประโยชน์ใด ๆ อีกด้วย

          ยาเสพติด หมายถึง สารที่ได้จากธรรมชาติ การสังเคราะห์ ยาเสพติดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทกดประสาท ประเภทหลอนประสาท ประเภทกระตุ้นประสาท และประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีโทษทั้งหมดทั้งสิ้น เหตุผลที่ผู้เสพติดตัดสินใจเสพนั้น อาจมีหลายสาเหตุ เช่น  มีปัญหา ถูกชักชวน อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อยากเป็นที่ยอมรับ

และอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำงานได้มากขึ้น หรือคิดว่าเป็นยาชูกำลัง เมื่อผู้เสพเสพเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม และยังเสียทรัพย์สิน แล้วยังทำให้สุขภาพจิตใจเสื่อมโทรมอีกด้วยผู้เสพบางคนจะยอมลงทุน เพื่อนำเงินมาซื้อยาเสพติด เช่น ยอมเอาตัวเข้าแลก ไปขโมยของ ฉก ชิง วิ่งราว และอีกหลาย ๆ วิธี เพื่อนำเงินมาซื้อยาเสพติด แล้วยังเป็นปัญหาของสังคมอีกด้วย

          บางครั้งเราอาจทำในสิ่งที่ไม่รู้ตัว เช่น ทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด หรือ ทำความเดือดร้อนให้คนอื่น ๆ ด้วย ในหมู่บ้านหรือชุมชนนอกตัวเมืองจะเรียกยาเสพติดหรือสารเสพติด เช่น สุรา เหล้า เครื่องดื่มผสมแอลกฮฮอล์ ว่า “น้ำเปลี่ยนนิสัย” และเรียกยาเสพติดว่า “ยาเปลี่ยนนิสัย”

ซึ่งเคยมีข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ”” ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุก ๆ วัน เพราะคนปัจจุบัน หรือ หนุ่มสาวสมัยนี้ คิดว่ายาเสพติด ทำให้ลืมเรื่องทุกข์ไปได้ แต่สุดท้ายผลของยาเสพติดก็ย้อนมาทำร้ายร่างกายได้อีกเช่นกัน เรามักจะพบว่าพ่อแม่ในปัจจุบัน สนใจในเรื่องการก่อร่างสร้างตัว มากกว่าจะสนใจลูกตัวเอง จนบ้างทีลูก ๆ คิดว่าพ่อแม่ไม่ได้รักเรา

สนับสนุนโดย Joker Slot , Sa game , Sexy Game , Joker Game , UFABET 72 , Esport , Sa gaming , Sexygaming , Sa gaming , joker gaming , Joker slot , Slot game , Joker slot , Joker slo

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Post

อาการเพลงติดหูอาการเพลงติดหูในวันนี้ทางเว็บไซต์ของเรานั้น จะขอนำเสนออาการชนิดหนึ่ง ที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้น ได้กับทุกๆคน เชื่อว่าแน่นอนใครหลายๆคนเคยเป็น