อาจารย์จ้อย พระใจดีแห่งสวนโมกข์

อาจารย์จ้อย พระใจดีแห่งสวนโมกข์

อาจารย์จ้อย พระใจดีแห่งสวนโมกข์

การมรณภาพของพระครูใบฎีกามณเฑียร มณฑิโร ” (อาจารย์จ้อย) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล อดีต เจ้าอาวาสวัดตะกรบ และเจ้าคณะตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กันอย่างกว้างขวาง มิตรสหายเครือข่าย พุทธธรรมช่วยกันแชร์ข่าวและเขียนคําไว้อาลัยกันอย่างรวดเร็ว นับเป็นความสูญเสียพระภิกษุสงฆ์ผู้มีความสามารถดี มีความรู้ ดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รอบรู้ในงานต่างๆ ครั้งสําคัญของคณะ สงฆ์ไทยอีกครั้งหนึ่งwinner55

พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฑิโร เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2499 บรรพชาอุปสมบท 32 พรรษา มรณภาพ วันที่ 8 มีนาคม 2562 สิริอายุรวม 63 ปี ในวาระแห่งความ สูญเสียครั้งสําคัญในวงการคณะสงฆ์ไทยนี้ ขอถือโอกาสระลึก

ถึงท่านในนามที่เรียกขานอย่างคุ้นเคยว่า หลวงพี่จ้อย จาก การที่ได้รู้จักท่านเพียงผิวเผินแต่ความรู้สึกประทับใจยังตรา ตรึงอย่างลึกซึ้ง

เมื่ออาตมายังปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่เมืองไทย เมื่อมีเวลาว่าง จากศาสนกิจ จะมุ่งหน้าสู่สวนโมกข์ทันที การได้ไปพักที่สวน โมกข์สัก 2-3 วัน หรือ 1 สัปดาห์ เป็นเวลาแห่งการเพิ่มพลัง ทั้งกายและใจอย่างแท้จริง หากมีเวลาว่างมากๆ ก็จะไปขอเข้า

ภาวนาที่สวนโมกข์นานาชาติสําหรับนักบวชคือ ที่ดอนเคี่ยม การเดินทางไปเยี่ยมสวนโมกข์บ่อยๆ มาตั้งแต่เป็นสามเณร น้อยจนเป็นพระมหาเถระ ทําให้ญาติโยมหลายคนเข้าใจผิด คิดว่า เป็นพระภิกษุชาวสวนโมกข์ แต่ความจริงเป็นเพียง พระอาคันตุกะ คือผู้เยี่ยมเยือนจริงๆ ไม่เคยไปจําพรรษาเลย แม้แต่พรรษาเดียว ได้แต่หวังไว้ลึกๆ ว่า หากวันใดศาสนกิจ ต่างประเทศเบามือลงคงได้ไปจําพรรษาสักพรรษา ทั้งนี้ความ ฝันจะเป็นจริงได้หรือไม่ ยกให้พระอนิจจังเท่านั้นเป็นผู้นําพา

ทุกครั้งที่เดินทางไปกราบหลวงพ่อพุทธทาส ก็จะได้รับการ ดูแลจากหลวงพี่จ้อยเป็นอย่างดี ต้องพูดว่าเป็นอย่างดี เพราะ ท่านจะมีความห่วงใยในปัจจัยการดําเนินชีวิตแบบสวนโมกข์ อย่างใกล้ชิด อุปกรณ์ต่างๆ ที่ควรจะมีจากกองกลาง ท่าน

จะจัดให้ไม่ขาดตกบกพร่อง จําได้ว่า หลวงพี่จ้อย เป็นพระ อุปัฏฐากใกล้ชิดหลวงพ่อพุทธทาสรูปหนึ่งในบรรดาพระอุปัฏ ฐากหลายๆ รูป หน้าที่ที่พระอาคันตุกะอย่างอาตมาเคยทราบ คือ ท่านจะนวดหลวงพ่อพุทธทาสเป็นประจํา เล่าลือกันว่า ฝีมือการนวดของท่านสุดยอดมาก นับว่าท่านโชคดีอย่างที่จะ หาใครเทียบได้ ที่ได้ปฏิบัติพระอุปัชฌาย์ของท่านอย่างใกล้ ชิดตามแบบพระอริยสงฆ์ผู้ทรงพระธรรมวินัยขั้นละเอียดทิ้ง ปฏิบัติสืบทอดกันมา

หน้าที่ต่อมาของท่านคือ เป็นพระเจ้าหน้าที่จัดเสนาสนะแก่ พระอาคันตุกะ คือพระที่มาเยือนชั่วคราวไม่นานนัก ไม่ว่าพระ

อาคันตุกะเหล่านั้นจะเดินทางมาถึงสวนโมกข์เวลาใด ล้วนได้ รับการต้อนรับด้วยที่พักจากหลวงพี่จ้อยเป็นอย่างดีทั้งหมด ท่านจะยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์รับแขก พอพระอาคันตุกะมา แจ้งว่า จะมาขอพักชั่วคราว ก็คืนตามความปรารถนา

ท่านจะ เตรียมกุญแจกุฏิ ไฟฉาย หรือ ตะเกียง เทียน ไม้ขีด ปัจจัย เหล่านี้มีอยู่พร้อมเสมอ ญาติโยมหลายท่านที่เคยไปเยือนและ พักที่สวนโมกข์ก็ล้วนรู้จักและประทับใจในความกรุณาของ หลวงพี่จ้อยเหมือนๆ กัน

ตามปกติพระที่สวนโมกข์จะฉันน้ําปานะก่อนทําวัตรเย็น เมื่อทําวัตรภาวนาและฟังธรรมแล้วก็จะกลับกุฏิของแต่ละ ท่าน บางครั้งเมื่อกลับมาถึงที่พักร่วมสี่ทุ่ม หลวงพี่จ้อยเป็น ห่วงกลัวว่า น้ําปานะที่ฉันที่หินโค้งน้อยเกินไป ท่านยังนํานม

กล่องหรือไวตามิลค์ไปให้ ท่านบอกว่าห่วงว่าจะเหนื่อยเกินไป นี่คือ น้ําใจที่ท่านแสดงเสมอๆ หากจะต้องเดินทางตอนเช้าก่อน เวลาฉันตามปกติ ลงโรงฉันไม่ทัน หลวงพี่จ้อยจะแจ้งทางครัว ให้เตรียมอาหารให้ ทําวัตรเช้าเสร็จแล้วก็มาหาท่าน เดินตาม แหลังท่านไปที่ครัว มีอาหารสําหรับพระที่จะเดินทางไว้พร้อม

ความประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือ ท่านเป็นพระที่เข้มแข็ง ขยัน อดทนเป็นเลิศ อาตมาเคยไปพักที่สวนโมกข์ในช่วงที่ งานชุกมาก คือ หน่วยงานต่างๆ จะเข้ามาอบรมกันมาก แบ่ง กลุ่มแบ่งงานให้พระช่วยกันก็แล้ว ถ้ายังเหลือ แม้ท่านจะต้อง รับแขกอย่างหนักอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ แต่เมื่องานบรรยายเข้า มา

ท่านพร้อมที่จะบรรยายทันทีโดยไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อย แต่ประการใด ท่านทํางานอย่างไม่มีเงื่อนไข ง่ายๆ ไร้ตัวตน จริงๆ ท่านเป็นพระที่มีความรอบรู้งานต่างๆ ภายในสวนโมกข์ อย่างรอบด้าน รู้จริงผ่านการกระทํา เวลาปฏิบัติท่านทําได้ คล่องแคล่วมีประสิทธิภาพ –

ในคราวที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณภาวนาโพธิคุณลาออกจาก เจ้าอาวาสวัดธารน้ําไหล ในระหว่างที่สรรหาเจ้าอาวาสอยู่นั้น อาตมาคิดในใจว่า คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดก้าวไกลและรอบรู้ พร้อมที่จะบริหารงานในวัดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ต้อง หลวงพี่จ้อย เพราะท่านผ่านงานมามากมาย และในช่วงที่ท่าน อาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาโพธิคุณ เป็นเจ้าอาวาส ก็ได้ท่าน เป็นพระคู่ใจที่สําคัญที่ทํางานด้านต่างๆ ได้สําเร็จลุล่วงงดงาม

มองจากสายตาด้านนอก หลวงพี่จ้อย น่าจะเป็นพระที่ ให้ความเคารพท่านอาจารย์พระภาวนาโพธิคุณอย่างยิ่ง ระยะ หลังอาตมาติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของท่านอาจารย์พระ ภาวนาโพธิคุณและหลวงพี่จ้อยผ่านเฟซบุ๊กของที่ปภาวัน หลวง พี่จ้อยได้ช่วยงานท่านอาจารย์โพธิ์อย่างใกล้ชิดมากทั้งที่สวน โมกข์และที่ปภาวัน เป็นความสัมพันธ์แบบศิษย์อาจารย์ที่ใคร ได้พบเห็นแล้วเย็นอกเย็นใจ

หลวงพี่จ้อย เป็นพระที่มีเมตตา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่ประทับใจของพระที่มีพรรษามากกว่าและพรรษาน้อย กว่า ด้วยการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา

หากสนใจเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

สนับสุนนบทความโดย Joker Game   joker game  ,  joker slot

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *