แอลกอฮอล์กับวัยรุ่น

แอลกอฮอล์กับวัยรุ่น

แอลกอฮอล์กับวัยรุ่น

แอลกอฮอล์กับวัยรุ่น
วัยรุ่นไทยเป็นนักดื่มมากขึ้น
– วัยรุ่นเพศชายวัย ๑๑-๑๙ ปี ที่ดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวนประมาณ ๑.๐๖ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๓ ของประชากรในกลุ่มอายุนี้
– ปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงก็คือ นักเรียนชายและนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ ปวช. ที่ดื่มแอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ ๕๐ เริ่มดื่มเมื่ออายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ทั้งนี้ ผู้ชายเริ่มต้นดื่มในอายุที่น้อยกว่าผู้หญิง
– นักเรียนมัธยมปลายจนถึงอุดมศึกษาประมาณ ๑ ใน ๓ ของนักเรียนทั้งหมดยอมรับว่าตนเองเป็น “คนดื่มแอลกอฮอล์” และนักเรียน ปวส. มีประสบการณ์การดื่มมากที่สุดเมื่อเทียบกับนักเรียนชั้นอื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓ ของนักเรียนชาย และร้อยละ ๗๔.๔ ของนักเรียนหญิง
– ในช่วงเวลาเพียง ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๖) กลุ่มผู้หญิงวัย ๑๕-๑๙ ปี เป็นกลุ่มที่น่าจับตามากที่สุด เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเกือบ ๖ เท่า คือจากร้อยละ ๑.๐ เป็นร้อยละ ๕.๖ และในกลุ่มหญิงวัยนี้เป็นผู้ดื่มประจำถึง ร้อยละ ๑๔.๑ (ดื่ม ๑-๒ ครั้งต่อสัปดาห์ถึงดื่มทุกวัน)
– เด็กที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอายุ ๑๓ ปี มีโอกาสติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจนโต ในทางตรงข้าม หากเริ่มดื่มในวัย ๒๑ ปีขึ้นไป ความเสี่ยงในการเกิดปัญหาจากการดื่มในลักษณะต่างๆ จะลดลงถึงร้อยละ ๗๐
เพื่อน ครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม มีอิทธิพล ต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
– การดื่มครั้งแรกของนักเรียนชายที่อายุต่ำกว่า ๑๐ ขวบ นอกจากความอยากลอง แล้วยังมีอิทธิพลมาจากพ่อแม่ ที่ยอมให้ดื่มอีกด้วย
– ความอยากรู้และอยากลองและเพื่อน คืออิทธิพลที่สำคัญของการดื่มครั้งแรกของวัยรุ่นชาย ส่วนผู้หญิง มีพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือแฟนเป็นปัจจัยสำคัญ
– ครอบครัวที่ขาดพ่อแม่ มีความเสี่ยงสูงต่อพฤติกรรม การดื่ม เช่นเดียวกับครอบครัวที่พ่อแม่ดื่ม ทั้งนี้ นักเรียนชายร้อยละ ๗๙.๘ และนักเรียนหญิงร้อยละ ๘๐.๗ ที่เคยดื่มแอลกอฮอล์ ให้ข้อมูลว่ามีบิดาดื่มแอลกอฮอล์
– โฆษณาสร้างความเข้าใจผิดแก่วัยรุ่นจำนวนมาก เช่น นักเรียนชายเห็นว่า การดื่มแอลกอฮอล์ต่างประเทศเป็นเครื่องแสดงความทันสมัย ขณะที่นักเรียนหญิงบอกว่า ดื่มแอลกอฮอล์ของต่างประเทศแล้วไม่เมา

ทำลายสุขภาพ ทำลายชีวิต
แอลกอฮอล์สามารถซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว โดยแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและกระจายเข้าสู่กระแสเลือดภายใน ๕ นาที ก่อนส่งต่อไปยังอวัยวะต่างๆ ภายใน ๑๐-๓๐ นาที ทั้งนี้สามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดได้ภายในเวลา ๕ นาที หลังจากเริ่มดื่ม และเริ่มก่อผลต่ออวัยวะทั่วร่างกายคือ
ช่องปากและลำคอ แอลกอฮอล์จะไประคายเคืองเยื่อบุที่ละเอียดอ่อนในปากและหลอดอาหาร มักจะเกิดอาการร้อนซู่เมื่อผ่านลงไปและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหลอดอาหารอีกด้วย
ผิวหนังและหลอดเลือด ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ส่งผลให้เห็นชัดเจนเริ่มตั้งแต่ผิวหนัง หลอดเลือด ที่ขยายตัว ส่งผลให้หน้าแดง ในทางตรงกันข้าม ผู้ดื่มบางรายอาจมีอาการหลอดเลือดหดตัว ทำให้หน้าซีด ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต
สมอง แอลกอฮอล์มีพิษโดยตรงต่อสมอง ทำให้เซลล์สมองเสื่อม ในผู้ติดแอลกอฮอล์พบว่ามีการฝ่อลีบของสมองส่วนคอร์เท็กซ์ ซึ่งมีผลต่อการเสื่อมทางจิตด้วยหลายประการ
หัวใจ แอลกอฮอล์จะกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วขึ้น ทำงานหนักขึ้นในระยะยาวจะทำให้การทำงาน ของกล้ามเนื้อหัวใจแปรปรวน สารที่มีหน้าที่สำคัญในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจลดต่ำลง ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือด และแอลกอฮอล์ยังทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจบวมขึ้น ทำให้เกิดการเป็นพิษของหัวใจ เป็นเหตุให้เกิดการสะสมของไขมันมากขึ้นและทำให้เกิดการเผาผลาญช้าตามไปด้วย


กระเพาะอาหารและลำไส้ โรคที่พบได้บ่อยในหมู่นักดื่ม คือโรคกระเพาะ แอลกอฮอล์ในระดับความเข้มข้นต่ำเพียงร้อยละ ๑๐ จะทำให้มีการกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ส่งผลให้เกิดแผลในกระเพาะและลำไส้
ตับ เนื่องจากตับเป็นแหล่งสันดาปที่สำคัญของแอลกอฮอล์ ตับจึงเป็นอวัยวะที่ได้รับพิษมากที่สุด เซลล์ตับที่ถูกทำลายจะมีไขมันเข้าไปแทนที่ ทำให้เกิดการคั่งของไขมันในตับ ซึ่งเป็นสาเหตุแรกๆ ของอาการตับอักเสบ ส่งผลให้เซลล์ตับถูกทำลายมากขึ้น เมื่อเซลล์ตับตายลงถึงระดับหนึ่ง จะมีการสร้างพังผืดขึ้นที่บริเวณนั้นในลักษณะคล้ายแผลเป็น ทำให้เนื้อตับที่เคยอ่อนนุ่มแข็งตัวขึ้นเกิดอาการที่เรียกว่า “ตับแข็ง” ในที่สุด
ตับอ่อน แอลกอฮอล์จะทำให้เซลล์ของตับอ่อนระคายเคือง เซลล์บวมขึ้น ทำให้การไหลเวียนของ น้ำย่อยไม่คล่องตัว สารเคมีไม่สามารถที่จะเข้าไปในลำไส้เล็กได้ ทำให้มันย่อยตัวตับอ่อนเอง ทำให้เกิดเลือดออกอย่างเฉียบพลันและการอักเสบของตับอ่อน
กระแสเลือด ร้อยละ ๙๕ ของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปในร่างกายจะซึมเข้ากระแสเลือด โดยผ่านเยื่อบุในกระเพาะและลำไส้ดูโอดีนัมอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงกระแสเลือดมันจะเข้าไปในเซลล์และตามเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายอย่างรวดเร็วเช่นกัน แอลกอฮอล์จะทำให้เซลล์ของเลือดเกาะเป็นก้อนเหนียว ทำให้การไหลเวียนช้าลง ออกซิเจนน้อยลง ทำให้เลือดจางด้วย โดยที่แอลกอฮอล์จะไปลดการสร้างเม็ดเลือดแดง และยังไปทำให้ความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกลืนตัวเชื้อและการทำลายแบคทีเรียช้าลง ทำให้การแข็งตัวของเกล็ดเลือด ช้าลง
กระเพาะปัสสาวะและไต แอลกอฮอล์ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะบวมขึ้น ทำให้ไม่สามารถยืดตามปกติ ได้ในไต การระคายเคืองทำให้สูญเสียน้ำมากขึ้นผู้ที่ดื่มเป็นประจำทุกวันในปริมาณ ๒๐.๐-๓๙.๙ กรัมของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หรือเทียบได้กับเบียร์ ๑-๒ ขวดต่อวันจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มในเรื่องต่างๆ ดังนี้
แท้ง ผู้ดื่มเสี่ยงมากกว่าผู้ไม่ดื่ม ๑.๗๖ เท่า
มารดาคลอดทารกน้ำหนักต่ำ เสี่ยง ๑.๔๐ เท่า
มะเร็งปากและช่องปาก เสี่ยง ๑.๘๕ เท่า
มะเร็งหลอดอาหาร เสี่ยง ๒.๓๘ เท่า
มะเร็งตับ เสี่ยง ๓.๐๓ เท่า
มะเร็งเต้านม (อายุน้อยกว่า ๔๕) เสี่ยง ๑.๔๑ เท่า
(อายุมากกว่า ๔๕) เสี่ยง ๑.๓๘ เท่า
มะเร็งอื่นๆ เสี่ยง ๑.๓๐ เท่า
ความดันเลือดสูง เสี่ยง ๒.๐๐ เท่า
ตับแข็ง เสี่ยง ๙.๕๐ เท่า
หัวใจเต้นผิดปกติ เสี่ยง ๒.๒๓ เท่า

แอลกอฮอล์ก่ออุบัติเหตุ
– การดื่มแอลกอฮอล์และความ เมาสัมพันธ์กับอุบัติเหตุจราจรดังนี้
ระดับแอลกอฮอล์ ๒๐-๔๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (ประมาณไม่เกิน ๑ ชั่วโมง หลังจากการดื่มเบียร์ ๑ ขวด) จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าคนที่ไม่ได้ดื่ม ๓-๕ เท่า
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเป็น ๖-๗ เท่าที่ระดับ ๕๐-๗๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น ๒๙-๒๔๐ เท่าที่ระดับ ๑๐๐-๑๔๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
และสูงกว่า ๓๐๐ เท่าที่ระดับเกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่ม
– ผู้ที่ “เมาแล้วขับ” ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุทางจราจรเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ที่น่าเป็นห่วงคือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากที่คิดว่าตัวเองยังขับขี่รถได้แม้ว่าได้ดื่มก่อน จากการรายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่งในช่วงวันหยุดปีใหม่ พ.ศ.๒๕๔๗ ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

พบว่าร้อยละ ๗๒.๗ ของผู้บาดเจ็บรุนแรงจากพาหนะทุกประเภท ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกิดเหตุ และที่น่าเศร้า คือ ในปี ๒๕๔๗ มีผู้บาดเจ็บรุนแรงที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกิดเหตุถึงร้อยละ ๔๔.๒ สูงกว่า ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีร้อยละ ๑๙.๒

ผู้หญิงถูกทำร้ายในครอบครัว
ผลกระทบที่เกิดจากคนในครอบครัวติดแอลกอฮอล์ ทำร้ายและทำลายร่างกาย จิตใจคนใกล้ชิด ที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น

สนับสนุนโดย Joker Slot , Sa game , Sexy Game , Joker Game , UFABET 72 , Esport , Sa gaming , Sexygaming , Sa gaming , joker gaming , Joker slot , Slot game , Joker slot , Joker slo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *