Day: 29 สิงหาคม 2020

11 วิธีกินชะลอไตเสื่อม11 วิธีกินชะลอไตเสื่อมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เลี่ยงอาหารที่มีผงชูรส ช่วยชะลอไตเสื่อม เผยผลวิจัยกึ่งทดลอง พบอัตราการทำงานของไตกลุ่มผู้ป่วยดีขึ้น