Day: 30 สิงหาคม 2020

ผู้ป่วยมะเร็งในช่วงทำเคมีบำบัด รับประทานอะไรได้บ้างผู้ป่วยมะเร็งในช่วงทำเคมีบำบัด รับประทานอะไรได้บ้างการทำเคมีบำบัด อาจจะส่งผลต่อการรับรสชาติต่างๆ อาหารที่รับประทานเข้าไปอาจมีรสชาติที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม