Day: 14 ตุลาคม 2020

ลูกกระเดือก มีไว้ทำอะไร ผู้หญิงมีลูกกระเดือกหรือไม่ลูกกระเดือก มีไว้ทำอะไร ผู้หญิงมีลูกกระเดือกหรือไม่ลูกกระเดือก มีไว้ทำอะไร ผู้หญิงมีลูกกระเดือกหรือไม่ ก็ต้องบอกเลยว่า หลายคนนั้นก็คิดแค่ว่า ลูกกระเดือกเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งเท่านั้น