ปัญหาพฤติกรรมการกินของคนไทย

ปัญหาพฤติกรรมการกินของคนไทย

ปัญหาพฤติกรรมการกินของคนไทย

ในกระแสโลกาภิวัตน์ สื่อมีอิทธิพลที่ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมในการเลือกบริโภคอาหาร ซึ่งมีปัจจัยสำคัญใน การนำเสนอวัฒนธรรมการบริโภค จากผู้ส่งสารที่ต้องการทำให้ ผู้รับสาร มีความต้องการแสดงพฤติกรรมการบริโภค และ ในเรื่องของการรับวัฒนธรรมแบบโลกาภิวัตน์ที่สื่อมีอิทธิพลขยายวงกว้างที่สามารถทำให้มนุษย์ที่ใช้เทคโนโลยีได้รับข้อมูลข่าวสารที่ข้ามพรมแดน

เช่น วัฒนธรรมการบริโภคอาหารตะวันตก การบริโภคอาหารเอเชีย ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ของผู้ส่งสาร ที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ เช่น ความต้องการในการรับประทานอาหารตามบุคคลที่เป็นที่นิยมของสังคม

          ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลวัฒนธรรม การบริโภคอาหารจากตะวันตกและในภูมิภาคเอเชีย ทำให้คนไทยเกิดทัศนคติ และ ค่านิยมการบริโภคอาหารที่ตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด (Fast food) บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ หรือ อาหารมีไขมันสูง ที่ส่งผลกระทบ ต่อโภชนาการ และ ส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์โดยมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งประเภทอาหารที่คนไทยนิยมรับประทานมากที่สุดคือ อาหารประเภทปิ้งย่างที่ส่งผลเสียต่อร่างกายโดยตรงในระยะยาว

        ผู้เขียนจึง สนใจที่จะศึกษาปัญหาพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และนวัตกรรมที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น

1.สร้างแอพพลิเคชั่น ชื่อว่า Socia Healty เป็น แอพพลิเคชั่นสังคมของคนที่อยากมีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยจะมีระบบารควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยร้ายที่ส่งผลจากพฤติกรรมการกินในระยะยาว นอกจากนี้ในแอพพลิเคชั่นมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่มีสุขภาพดี จะมีรายละเอียดดังนี้

  • การทำแอพพลิเคชั่นในรูปแบบของบล็อกที่มีนักโภชนาการ เทรนเนอร์ แพทย์ และผู้ที่มีประสบการณ์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวการดูแลสุขภาพแก่ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพของตัวเองสามารถเข้ามาสร้างคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจก็ทำได้เช่นกัน ประกอบด้วย  
  • นักโภชนาการ มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องและเกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
  • เทรนเนอร์ มีหน้าที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพในการรักษาสุขภาพมากที่สุด
  • แพทย์ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยตนเอง โดยจะให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางการรักษาสุขภาพ การสร้างวินัยในตนเองที่ส่งผลดีต่อร่างกายในระยะยาว
  • คนทั่วไปที่มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ โดยการแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องส่งผลดีต่อร่างกาย วิธีการออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก เป็นการสร้างแรงบรรดาลใจให้กับสสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการในบล็อก

ซึ่งในบล็อกจะเป็นบทความของผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อสร้างเครือข่ายต่อผู้ที่ใช้บริการกับผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ใช้บริการจะได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่แอพพลิเคชั่นกำหนด ในแอพพลิเคชั่นจะมีการสนทนากันของผู้ที่เข้ามาใช้บริการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองผ่านกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

  • รูปแบบในแอพพลิเคชั่นมีการสร้างสื่อต่าง ๆ ในการนำเสนอภาพหรือวิดิโอ สร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการเลือกบริโภคอาหาร
  • ฟังก์ชั่นการออกกำลังกาย เช่น ระบบการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ระบบการควบคุมแคลเลอรีปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ การวัดค่าการเดินในแต่ละวัน การแจ้งเตือนระบบการเผาผลาญไขมันในแต่ละวัน
  • รูปแบบฟังก์ชั่นการแสดงพื้นที่เชื่อมต่อกับ Google Map ในการแสดงพื้นที่แผนที่ตั้งร้านอาหารเพื่อสุขภาพหรือการบริโภคต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการค้นหาร้านที่สะอาดและถูกสุขอนามัยสะดวกต่อการใช้บริการ
  • ระบบแจ้งเตือนปริมาณอาหารหรือประเภทอาหารที่หากรับประทานเข้าไปจะส่งผลเสียต่อร่างกาย
  • ฟังก์ชั่นการให้ความรู้ต่าง ๆ ที่มีประเด็นที่ครอบคลุมเปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญที่ใกล้ตัวมากขึ้น

2.เสนอการใช้สื่อ                                                                                                        

จากกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือ พฤติกรรมการบริโภค เช่น การออกโฆษณาการรณรงค์เรื่องสุขภาพที่ ทำให้มนุษย์ตระหนักใน การเลือกบริโภคใน การเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง หากมนุษย์ยังไม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกินของตนเองอาจ ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว โดยการยกตัวอย่างกรณีต่าง ๆ โรคร้ายที่จะเกิดขึ้น ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการเลือกสรร วัตถุดิบที่ดีที่ควรบริโภค ถ้าหากยังคงใช้ชีวิตรูปแบบเดิมในอนาคต อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นปกติแต่ต้อง ไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

3. จัดการประกวด                                                                                                    

ประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับรณรงค์ให้ผู้ที่สนใจเรื่องปัญหาสุขภาพที่มาจากการบริโภค เช่น สร้างโครงการวิจัยศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นวัฒนธรรม ปัจจัยที่ส่งผลในการบริโภค มิติทางวัฒนธรรมการเสพสื่อ โดยสรุปโครงการที่จะนำเสนอต้องสามารถดำเนินการได้จริง และ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประเด็นการบริโภคอาหารประเภทปิ้งย่าง หรือประเภทอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อร่างกาย

4.ออกกฎหมายเกี่ยวกับยารักษาโรค (พรบ.ยา)                                                       

โดยการออกกฎหมายการจ่ายยาในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคมะเร็งลำไส้ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ เมื่อผู้ป่วยที่เข้ามารักษาโรคดังกล่าวจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง โดยจะแบ่งการรักษาโรคร้ายเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่                                          4.1 ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เกิดจากพันธุกรรมอยู่แล้ว ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล และได้รับการให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต     

4.2 การออกค่าใช้จ่ายเรื่องยา และการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์

5.เพิ่มมาตรการควบคุมวัตถุดิบในอาหาร (บางชนิด)                                                                               

ขอความร่วมมือจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการจำกัดวัตถุดิบบางชนิดที่ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ เช่น การเพิ่มราคาหรือต้องสั่งแยกเฉพาะ ได้แก่ เนื้อสัตว์ติดมัน เนื้อวัวติดมัน เนื้อหมูติดมัน หมูสามชั้น เบค่อน อาหารฟาสต์ฟู้ด ขนมหวานต่าง ๆ เป็นต้น โดยให้ผู้ประกอบการจำกัดจำนวนวัตถุดิบแก่ลูกค้าที่ต้องการจะบริโภคอาหารดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

6.เพิ่มวัตถุดิบอาหารที่เป็นประโยชน์                                                                      

ร้านอาหารควรเพิ่มอาหารเจ หรือ วัตถุดิบที่สามารถทดแทนอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ติดมัน สาเหตุหลัก ในการเพิ่มวัตถุดิบที่มีประโยชน์ เนื่องจากคนส่วนใหญ่คิดว่าอาหารคลีนมีราคาแพง และ หาทานยาก ทางผู้จัดนวัตกรรมจึงใช้โอกาสนี้ส่งเสริมเรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ หรือ อาหารทดแทนในร้านอาหารปิ้งย่าง เพื่อเป็นการส่งเสริม และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่จำเป็นมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพิ่มอาหารสุขภาพในร้านปิ้งย่าง ทางผู้จัดคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการลดความเสี่ยงการเกิดในการเกิดโรคร้าย ทั้งนี้การเพิ่มอาหารที่มีประโยชน์ อาจเป็นนโยบายไกลตัวของผู้ประกอบการร้านอาหารแต่สิ่งที่ผู้ทำจะนำเสนอ คือ การลดอาหารที่เป็นของทอด อาหารทานเล่นให้ลดลง เพื่อลดต้นทุน และ นำไปเพิ่มเติมในส่วนอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผลไม้ หรือการใช้หมูเจ เนื้อเจ เป็นต้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และ สามารถเพิ่มยอดขายแก่ผู้ที่ทานมังสวิรัติ เพื่อส่งผลดี ต่อผู้ที่มาใช้บริการในร้านอาหารอีกด้วย

หากสนใจเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

สนับสุนนบทความโดย Joker Game   joker game  ,  joker slot

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *